O Spoločenstve

Spoločenstvo Tolkiena (dalej len ST) je (registrované) združenie ludí, fanov zaoberajúcich sa fantastikou a predovšetkým témou diel pána J.R.R. Tolkiena. Našou prvoradou snahou je združovat ludí, ktorých Tolkienove diela zaujali rovnako vášnivo ako nás a majú záujem stretávat sa, či komunikovať s rovnakou krvnou skupinou. (V kruhu nášho druhu hovoríme takýmto ludom "Tolkien pozitive"). Dalšou našou snahou je zveľaďovanie mena profesora Tolkiena, šírenie myšlienok a posolstiev jeho diela, ale tak isto osobne prispievat k doplňovaniu informácii, ktoré by pomohli zodpovedať niektoré nejasné otázky. V rámci zbierania týchto informácii ST spolupracuje s inými záujmovými skupinami, ci jednotlivcami (autormi, prekladatelmi, teoretikmi, výtvarníkmi) so Slovenskej republiky, ako aj dalšími Spoločenstvami prevažne z Českej republiky. Mimo týchto prioritných aktivít sa ST podieľa na tvorbe rôznych verejných stretnutí ludí zaoberajúcich fantastikou (conov), organizuje takéto stretnutia a podporuje myšlienku takýchto stretnutí svojou účasťou. Vyhlasuje tiež rôzne autorské sútaže na Tolkienovskú tému, ci už sa jedná o kreslenie alebo písanie a následne propaguje najlepších autorov.

No a nakoniec sa ST snaží svojim členom poskytnút jedinečnost a kúzlo, ktoré urcite pocítili pri čítaní Tolkienových kníh tým, že pre nich organizuje a vymýšľa rôzne stretnutia so zaujímavými ľudmi, párty, hry, výlety, vedomostné kvízy, ankety, atd. Sčítané a podčiarknuté TOTO je naša Stredozem.

Matej "G" Tejbus

About The Slovak Tolkien Society „Spoločenstvo Tolkiena“

The Slovak Tolkien Society „Spoločenstvo Tolkiena“(further only ST) is a registered community of people, who are interested in fantasy and mainly with themes which occur in the works of J.R.R. Tolkien. Our primary effort is to join people; who are as passionately interested into the Tolkien works as we are and have the interest to meet or communicate with same kind of people. Our next effort is to raise the name of Professor Tolkien, to spread the ideas and messages of his work, but as well contribute personally to fill in the information that could help to answer some of unclear questions. Among of collecting this information is ST working with other interest groups or individuals (authors, translators, theoretic, graphical artists) from Slovak republic and with others Societies as well, mainly from Czech Republic. Besides these main activities is ST taking part at different public events, for people dealing with fantasy (cons), is organizing such events and supporting the idea of these events with its presence. ST is also announcing different competitions with themes from Tolkien works as well as other fantasy themes, whether it is dealing with painting or writing, and is propagating the best authors consecutively.
Finally, ST will offer to its members the uniqueness and magic, that they certainly had felt from the books of Tolkien in organizing and thinking up various events with interesting people, parties, games, trips, quizzes, surveys and so on. Counted up and underlined THIS is our Middle-Earth.

Elrond: Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tielyanna nu vilya.
„Nech ťa Valar ochraňujú na tvojej ceste pod oblohou.“